severoceskadopravni.cz
   Čas
   Kontakt
  SD-Team
   

  QR code
   Obrázky
  1
  2
  3
  GPDR
  Zásady ochrany osobních údajů
  Spolek ”Severočeskádopravní o.s.” Horská cesta 1221/20, 419 01 Duchcov,
  Dále jen sd.o.s., chrání všechny osobní údaje poskytnuté členy (jejich jména, příjmení, adresy, telefony, e-maily, přístupové a lokalizační údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuálně platnou legislativou. Protože je pro nás bezpečnost vašich osobních údajů důležitá a chceme, abyste dál mohli bez omezení využívat všechny výhody registrace a  našich služeb, rádi bychom Vás seznámili s některými novými pravidly a informacemi, které souvisí s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, tedy směrnicí GDPR, účinnou od 25. května 2018 v celé Evropské unii včetně České republiky.
  V tomto dokumentu jsme pro Vás sepsali všechny informace o tom, jaké osobní údaje o našich zákaznících shromažďujeme pro potřeby poskytování služeb.
  A.1.1/
  sd.o.s., zpracovává následující osobní údaje:
  • a. identifikační údaje člena, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě;
  • b. kontaktní údaje člena, tj. osobní údaje umožňující nám se s ním zkontaktovat, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, profil na sociálních sítích;
  • c. nastavení člena, tj. údaje uložené v jeho účtu, především adresy, profily;
  • d. údaje o členovo chování na webu, tj. složky které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů;
  • e. údaje o členově  chování při čtení zpráv, které mu zasíláme. To znamená, že ukládáme časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém tyto zprávy čte, mezi které patří IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze, a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií;
  A.1.2 /
  Data uložená členem
  sd.o.s., neprovádí a není schopná provádět kontrolu dat, která člen uložil či pořídil prostřednictvím sítě Internet do vyhrazeného prostoru. Proto člen přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Člen se dále zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, v případě nutnosti.
  B./
  Zmíněné osobní údaje sd.o.s., zpracovává za účelem registrace na našich webových stránkách . Osobní údaje zpracováváme také pro přípravu nabídek a marketingových aktivit na základě našeho oprávněného zájmu.
  Člen se zavazuje během doby užívání našich služeb dodržovat právní předpisy a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu třetích stran, pokud je to nutné. Veškerá odpovědnost za bezpečnost uložených nebo pořízených dat souvisejících s ochranou osobních údajů je na členovi. 
  sd.o.s.  tohoto není schopná, a neprovádí tak kontrolu těchto dat.
  C,/
  Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává sd.o.s., jako správce. To znamená, že sd.o.s., stanovuje výše vymezené účely, pro které členovo osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky jejich zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.
  Pro zpracování osobních údajů rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů spolku sd.o.s., a pro účely, které jsou popsány v části B, viz výše. Takovými zpracovateli jsou:
  • a. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
  • b. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří pomáhají Spolku sd.o.s.,   optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro její zákazníky;
  • c. poskytovatelé služeb zpracovávajících zásilky, včetně a zejména jejich doručovatelů;
  D. /
   sd.o.s., zpravidla zpracovává osobní údaje, které jí poskytnou členové přímo v rámci vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s ní například elektronickou poštou či v zákaznickém centru. Osobní údaje přímo od členů získává sd.o.s., také sledováním chování členů a návštěvníků na našem  webu a při čtení zpráv, viz bod A 1
  E. /
  Bezpečnost informací
  Ke všem informací, které sd.o.s., shromáždila, uložila a zabezpečila ve svých systémech, mají přístup pouze oprávnění administrátoři. Při práci s osobními údaji  sd.o.s., dodržuje všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Své systémy udržuje pod stálým dohledem a pro zajištění důvěrnosti osobních údajů uživatelů průběžně uvádí do praxe nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a přijímá opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou, poškozením nebo smazáním osobních údajů uživatelů.
  F. práva člena při zpracování osobních údajů?
  • a. právo na přístup, v jehož rámci má člen právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má člen další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude člen jistý, jaké osobní údaje o něm společnost sd.o.s.,zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje společnost zpracovávat bude, má člen  právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může člen společnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
  • b. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má člen právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření členovo totožnosti.
  • c. právo na výmaz, v jehož rámci má člen  v některých případech právo, aby spolek  bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazala. Jedná se o následující případy: - spolek už členovo osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala - člen odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a společnost zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat -člen využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které spolek zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a spolek shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá. Člen se domnívá, že spolkem prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
   Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů člena je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti spolku nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků.
  • d. právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz člen využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
  • e. právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může člen vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane společnost členovi osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
  • f. právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.
  • g. právo podat stížnost, které členovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může člen uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává spolek neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – webová stránka www.uoou.cz .
   
  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás:
  e-mail: spolek@severoceskadopravni.cz